• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 403 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и шеста точка от дневния ред: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията  по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" АД, град Добрич на 19 юли 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 403:  На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет- Балчик,

РЕШИ:

Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията, както следва:

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров - заместник- кмет с ресор „Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик да гласува според настоящото решение.

2. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инженер Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в Община Балчик.

3. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното Решение № 1:

-                По т. 1 от дневния ред: Приема така определената вноска на държавата от        20 904,54 лв., формираща проектобюджета за 2019 г. и не възразява срещу определения и препоръчителен размер.

Предвид изложеното, Община Балчик гласува за приемането на така формирания препоръчителен размер от 20 904,54 лв., на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията.

-                 По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител да участва в гласуването, като се ръководи от интересите на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 15 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0