• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 402 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 402:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Мариета Димитрова Бонева от гр. Балчик, за социално подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

2. Атанас Георгиев Панайотов от гр. Балчик,  за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Юлия Иванова Тодорова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Зелиха Хасан Кадир от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Валентин Стефанов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Борис Славчев Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане на семейството в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Митко Илиев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 14 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0