• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 401 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: Велко Михайлов - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 401:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Адалет Реджеб Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

2. Билент Ремзи Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

3. Самет Айтенов Расимов от с. Соколово,  за лечение на Емне Реджебова Ибрямова, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Митко Тодоров Парушев от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Айхан Ибрямов Ефраимов от гр. Балчик, за лечение на баща му Ибрям Хюсеинов, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Зехра Ибрямова Мустафова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Инсаф Шефкет Салим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Марин Петров Пейчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 14 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0