• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 400 Протокол 26 от 28.06.2018 г.


По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за промяна в Списъка на длъжностните лица в Община Балчик, които имат право на транспортни разноски, приет по т. 6.1 и т. 6.2 на Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Балчик, приложения № 11 а и 11 б, поради настъпила промяна и новоназначени служители.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 400:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, във връзка с докладни записки с вх. №№ 24-180-15/28.03.2018 г. и 10-07-2/03.05.2018 г. и промени в състава на пътуващите служители, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Променя списъци на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, приети по т. 6.1 и т. 6.2 на Решение 43, Протокол 20 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Балчик, поради настъпили промени в персонала на ЦНСТ-Балчик, Кметство Сенокос и Общинска администрация-Балчик, както следва:

1.1. Приложение № 11 а, се променя така:

Списък

на служителите в Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

за 2018 г.


Имена

Месторабота

Длъжност

Направление

Маршрут

1

М. К.

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Кв. Балик

2

М. Н. К.

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Кв. Балик

3

Ю. Ш.

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Вилна зона

4

П. С.

ОбА-Балчик

Техн.сътр.

Балчик

Кв. Балик

5

Ст. И.

ДСП

МС

Балчик


6

В. М.

ДСП

МС

Балчик


7

Ж. К. Ц.

ДСП

Санитарка

Балчик


8

В. Г. С.

ДСП

Санитарка

Балчик


9

Д. К.

ТИЦ

Мл.експерт

Балчик


1.2. Приложение № 11 б, се променя така:

СПИСЪК

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките на общината

за 2018 г.


Имена

Месторабота

постъпил

Длъжност

Обра зование

Специ алност

Посока на пътуване

1

Д. П. Д.

ОбА-Балчик


Директор

В


Оброчище

2

И. К. Пе.

ОбА-Балчик


Гл.експ. Счетов.

В


Оброчище

3

С. Ж. Х.

ОбА-Балчик


Ст.счетов.

В


Оброчище

4

М. Х.Х.

Км.Кранево


деловодит елБалчик Кранево

5

С.К. К.

Км.Кранево


Ст.сп.бюд жетБалчик Кранево

6

Н. М.

Соколово ОУ иДГ

2015

МС-ЗК

ПВ

МС

Балчик Соколово

7

В. И. В.

Сенокос ОУ иДГ

2010

МС-ЗК

ПВ

МС

Балчик Сенокос

8

Н. Б. В.

ОУ Сенокос

2011

Гл.счет.

Ср.сп

Счетов

Балчик- Сенокос

9

Я. Т.

ТЕКЕ Оброчище

2016

УредникБалчик- Оброчище

10

М. Р. М.

ОбА-Балчик

2017

Техн.изп.


Старт в кариер.

Соколово- Балчик

11

П. Д. Н.

Км. Сенокос

2018

Спец. бюджет

В


Балчик- Сенокос

12

С. А. Т.

Км. Сенокос


секретарБалчик Сенокос


СПИСЪК

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 г., приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация


Имена

Месторабота

постъ пил

Длъжност

Обра зован ие

Специ алност

Посока на пътуване

1

А. Д.

ОбА-Балчик


Гл.архите

кт

в


Добрич- Балчик

2

С. А.

ОбА-Балчик


Мл.експертКаварна- Балчик

3

В. Д.

ОбА-Балчик


Ръков. ЗВО

в


Добрич- Балчик

4

С. Д. Р.

ОбА-Балчик


Ст.вътр. одитор

в


Добрич-

Балчик

5

Ж. М.

ОбА-Балчик


Гл.юриск онсулт

в


Варна- Балчик

6

Д. И. Г.

ЦСОП Кранево

2016

Гл.счетов

в

Иконо номист

Добрич- Кранево

7

Т. И.

ЦСОП Кранево

2008

ЗАТС

Ср.сп

Секр. адм.

Добрич- Кранево

8

Т.А.Е.

ОбА-Балчик

2016

СПОЗ


Старт в кариер

Добрич- Балчик

9

Т. Д.И.

ЦНСТДБУ Балчик

2018

Психолог възпит.

в

Психол огия

Добрич- Балчик

10.

Е. Т. Т.

ОбА -Балчик

2018

юрисконсултКаварна Балчик

 

2. Задължава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0