• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 399 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и трета точка от дневния ред: Приемане на годишен финансов отчет на "Медицински център-1-Балчик" ЕООД за 2017 година, обективиран в приложените към него: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; приложение към ГФО.

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 399:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема годишен финансов отчет на "Медицински център-1-Балчик" ЕООД за 2017 година, обективиран в приложените към него:

- счетоводен баланс;

- отчет за приходите и разходите;

- приложение към ГФО.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0