• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 398 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и втора точка от дневния ред: Приемане на Годишен отчет за дейността на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД за 2017 година, Годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация.

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 398:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик

1. Не приема Доклада за дейността на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД, обективиран в приложените към него:

-  финансов отчет за дейността на МБАЛ - Балчик ЕООД за 2017 година;

- годишен доклад за дейността на МБАЛ - Балчик ЕООД за 2017 година;

- годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО на МБАЛ - Балчик ЕООД за 2017 година;

- доклад на независим одитор и декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 9