• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 395 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за създаване на временна комисия за извършване на проверка за законосъобразно изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

РЕШЕНИЕ № 395: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 52, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет избира временна комисия, която да провери съответстват ли поставените РИЕ, по размер на Решение № 249/19.10.2017 г., по Протокол № 15 от 19.10.2017 г., както и дали са поставени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, в следния състав:

Председател: Ивелин Пейчев Ройдев

Членове:

1. Даниела Василева Пеловска

2. Галин Петров Началников

3. Виктор Лучиянов Митраков

4. Кирил Йорданов Кирев

След приключване на работата задължава комисията да представи пред ОбС Балчик подробен доклад за извършената работа.

Определя срок на работата на комисията до 17.07.2018 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1