• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 394 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Определяне на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Морски бриз 2000" АД, гр. Балчик.

Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 394:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

1. Определя Даниела Пеловска за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2018 г. /петък/ от 11:00 ч. в град Балчик, ул. „Черно море" №19, ап.4, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон на 10.07.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане и одобряване на отчета на СД за дейността на „ Морски бриз - 2000" АД.

- По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, заедно с всички приложения към него.

- По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за вземане на решение  реализираната загуба за 2017 година да бъде отнесена в перо „Непокрита загуба от минали години" .

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 16 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1