• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 393 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Обсъждане на доклада на НЧ „Свобода-1897 г." с. Гурково за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 393:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

Приема доклада на НЧ „Свобода - 1897" с. Гурково за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0