• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 392 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2017 година.    

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 392:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет, Доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на „Кибела 2014" ЕАД за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0