• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 391 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Осигуряване на временен безлихвен заем на „Търговски Център Кранево" ЕАД.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 391:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде отпусна безлихвен заем за извършване на одиторски контрол на Годишния финансов отчет на Търговски Център Кранево ЕАД в размер на 2880.00 лева .

2. Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик след приключване на ликвидацията на дружеството.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0