• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 390 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от имот за поставяне на рекламно-информационен елемент на самостоятелна стойка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 390: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС,  чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НОРПУРОИ/,  приета с Решение 238, Протокол № 27/27.02.09 г. на ОбС Балчик, посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г., Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот № 88.775 за поставяне на рекламно - информационен елемент на самостоятелна стойка с площ 0.80 м2, за срок от 3г. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 39.12 лв. /тридесет и девет лева и дванадесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 22, ал.1, Раздел VІІ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :

      3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

      4.1.   използва имота, съгласно описаното предназначение;

      4.2. да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационен елемент;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0