• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 389 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - (за Жс, гаражи, озеленяване и социална инфраструктура) кв.137 по плана на Ж.К."Балик" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 389:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за  устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - (за Жс, гаражи, озеленяване и социална инфраструктура) кв.137  по плана на Ж.К."Балик" гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0