• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 388 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция „Албена" от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 (п/ст „Албена", км 77+008(дясно) от обслужваща зона на път І-9 община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 388:  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция "Албена" от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3(п/ст «Албена»), км 77+008 (дясно) от обслужваща зона на път І-9 община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0