• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 387 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Тласкател за дъждовни води за Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417" преминаващ през ПИ 53120.106.292 в местност "Фиш-Фиш", землището на с.Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 387:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава
разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план „Тласкател за дъждовни води за Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417" преминаващ през ПИ 53120.106.292 в местност "Фиш-Фиш", землището на с.Оброчище община Балчик- съгласно одобрено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0