• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 386 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По двадесета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена" преминаващ през землището на с.Кранево община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 386:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена" преминаващ през землището на с. Кранево, община Балчик - съгласно одобрено задание.

 II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1