• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 385 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация и обособяване на УПИ в обхвата на ПИ 53120.502.136 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 385:  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 208 (1)  и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ с цел промяна на улична регулация в обхвата на ПИ 53120.502.136 по КК на с. Оброчище, за обособяване на УПИ ХІІ, кв.17 по плана на с. Оброчище, община Балчик, с устройствена зона Жм - нискоетажно жилищно застрояване и отреждане «за обществено обслужване». 

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0