• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 384 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ XXX - "за движение и транспорт" и УПИ XII - "за озеленяване" за обособяване на УПИ ХLI "за паркинг", кв. 317 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 384:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 208 (1) от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХХХ - "за движение и транспорт" и УПИ ХІІ - "за озеленяване" за обособяване на УПИ XLI  "за паркинг",  кв. 317 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 8