• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 379 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.22 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 379:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94А-692-3/04.05.2018 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 7 310.00 лв. (седем хиляди триста и десет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.22 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ХVІ, кв. 3 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище), с площ от 497 м2 (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4752/14.05.2018 г. на Анджела Георгиева Григориева и Анелия Георгиева Григориева.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0