• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 378 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 207 от 20.09.2016 г. и одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 39459.29.420.6

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 378: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 183 от ЗУТ; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-1675-1/16.01.2018 г. от Стоян Василев Георгиев:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 207от 20.09.2016 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5

2. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 3 824.00 лв. (три хиляди осемстотин двадесет и четири лева) за учредяване право на настрояване на 99.00 м2 (деветдесет и девет квадратни метра) на сграда с идентификатор 39459.29.240.6 по кадастралната карта на с. Кранево, собственост на Стоян Георгиев Василев, за изграждане на надстройка с площ от 153,37 м2 в съсобствен недвижим имот.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6