• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 377 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 02508.51.99 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 377:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1243-1/06.06.2018 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мария Василева Нейчева и наследниците на Никола Симеонов Нейчев по отношение на ПИ № 02508.51.99 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХХVІІ, кв.14 по ПУП на в.з. „Бели скали" гр. Балчик, целия с площ от 471 м2, като Мария Нейчева и Н-ци Никола Нейчев изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 71 м2 (седемдесет и един квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4756/08.06.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2000.00 лв. (две хиляди лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0