• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 376 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 24387.501.146 по кадастралната карта на с. Дъбрава.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 376:  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94И-599-1/23.05.2018 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Анна Манолова Дочева от гр. Варна, по отношение на ПИ № 24387.501.146 по кадастралната карта на с. Дъбрава, УПИ ІІІ, кв.28 по ПУП на с. Дъбрава, целия с площ от 2579 м2, като Анна Манолова Дочева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 129 м2 (сто двадесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4754/06.06.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 490.00 лв. (четиристотин и деветдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0