• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 375 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 02508.84.148 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 375:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Р-873-2/04.04.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и наследниците на Етем Реджебов Мустафов по отношение на ПИ № 02508.84.148 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХІІ, кв.1084 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 343 м2, като н-ци Етем Реджебов Мустафов изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 133 м2 (сто тридесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4751/26.04.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4258.00 лв. (четири хиляди двеста петдесет и осем лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0