• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 374 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот от Съюза на българските художници.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 374:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58 от НОРПУРОИ и Заявление вх. № 33-46-1/09.05.2018 г. от Председателя на Съюза на българските художници:

            1. Общински съвет - Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници" със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Шипка" № 6, представлявано от Председателя Любен Генов, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г., а именно: офис (склад и сервизно помещение) с площ от 12,63 м2, находящо се на петия етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Приморска" №24.

2. Определя срок на безвъзмездното ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на анекс към договора за безвъзмездно право на ползване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0