• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 373 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 година на Общинска администрация в дейност 311 „Детски градини" за ремонт на спортната площадка в ДГ „Мир" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 373:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 311 "Детски градини" да бъде завишен с 2 420 лева, за ремонт и оборудване на детската площадка в ДГ "Мир" с. Сенокос.

2.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0