• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 372 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 година в дофинансиране на читалище „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 372:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 8 000 лева за допълнително финансиране на дейностите и съставите поради недостиг на бюджета им за 2018 г.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0