• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 371 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 759 „Други дейности по културата" за извършване на ремонтни дейности на джамиите в гр. Балчик и с. Ляхово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 371:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 15 000 лева, в местна дейност 759 "Други дейности по културата", § 45 00 "Субсидии за организации с нестопанска цел", като средствата ще бъдат предоставени на Мюсюлманско настоятелство в гр. Балчик, за извършване на ремонтни дейности на джамията в гр. Балчик и джамията в с. Ляхово.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1