• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 370 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик с проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 370:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. , Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик" по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени в проектното предложение „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик" съответстват на  Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет  4.  Развитие на човешките ресурси и социално сближаване  -образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи, Мярка 4.6.  Преодоляване на съществуващите диспропорции и неравенства между масовия и професионалния (вкл. с туристическа ориентация) спорт по отношение на организацията и инфраструктурата. Издигане нивото на материалната база и обхвата на населението в масовия спорт, включително в малките населени места разширяване достъпа до професионалните спортни бази.

        3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0