• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 368 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик с проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 368:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. , Общински съвет - Балчик

1.Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение с проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени в проектното предложение „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик" съответстват на  Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда - изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.2. Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура.

        3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0