• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 369 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик с проект „Изграждане на парк в гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 369:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по  Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.", Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане на парк в гр. Балчик" По Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г."

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени в проектното предложение „Изграждане на парк в гр. Балчик" съответстват на  Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда  -  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.1.  Повишаване ролята и усъвършенстване функциите на  устройствените планове  на населените места в общината,  като инструмент за управление на качеството на жизнената среда

              3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0