• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 367 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Осигуряване на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ - Балчик - Генерал Тошево".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 367:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Споразумение №РД50-35/20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие между управляващите органи на "Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020" , ОП "Иновации и конкурентоспособност за период 2014-2020 г.", ОП "Развитие на човешките ресурси за 2014-2020 г." и сдружение "МИГ - Балчик - Генерал Тошево":

1. Общински съвет Балчик дава съгласието да бъде осигурен безлихвен заем в размер на 50 000 лева на СНЦ "МИГ - Балчик - Генерал Тошево" за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД50-35 от 20.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОРМ.

2. Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0