• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 333 Протокол 22 от 29.03.2018 г.


По седемнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на Община Балчик в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 333: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик  в извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД, което ще се проведе на 12.04.2018 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на „МБАЛ - Добрич", а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон на 27.04.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав Венда Николова Зидарова, Митко Христов Груев и Трифон Владимиров Йорданов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Венда Николова Зидарова, Светозар Байчев Петров и Димитър Петров Мартинов.

- По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1