• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 332 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 332: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Габриела Росенова Иванова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

2. Росица Иванова Тодорова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

3. Миглена Мирчева Георгиева от с. Оброчище,  за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

4. Мирослав Иванов Гешев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

5. Касим Ниязиев Исмаилов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

6. Станка Димитрова Петрова от с. Гурково, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да бъдат получени от Виолета Георгиева Димитрова.

7. Еленка Георгиева Атанасова от с. Преспа, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от Сергей Георгиев - кмет на с. Преспа.

8. Мариана Георгиева Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

9. Никола Петков Минковски, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Кристиана Иванова Константинова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

11. Бедриш Аптулова Мустафова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

12. Ганка Василева Жечева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да се получат от Недялка Василева Жечева.

13. Айше Тахирова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Стефка Василева Радева от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

15. Айхан Изет Якуб от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0