• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 331 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на молба от Янислав Йорданов Тачев за покриване на такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски".

Вносител: Стефан Диков - член на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ № 331: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Не дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Янислав Йорданов Тачев  от град Балчик, за покриване на такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 10; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5