• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 330 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предоставяне за управление на „КИБЕЛА 2014" ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 330: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик:

1. Общински съвет - Балчик не дава своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6, представлявано от Изпълнителния директор Милен Йорданов, имоти - публична общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 6; „ПРОТИВ" - 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10