• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 329 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 358 ПО ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 26.04.2018 Г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предоставяне на футболен стадион в гр. Балчик за управление на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец"  гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 329: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 36-14-2/21.03.2018 г.:

        1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец" с ЕИК 124112083 със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Дионисополис" № 2, представлявано от Председателя Атанас Иванов Атанасов, следният имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 245/11.03.2011 г.; АОС № 246/11.03.2011 г. и  Разрешение за строеж №45/24.03.2011 г.: 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на г-н Началников думата „управление" да се замени с думата „ползване",  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

         Официален футболен терен с естествено тревно покритие с размери 64/100 м, северна трибуна с козирка, каси и санитарен блок, съществуващи трибуни с места за резерви и прес ложа, както и част от мултифункционална зала, включваща спортно-техническа част, администрация, конферентна зала, ТV студио, делегати, съдии и фоайе, обслужващо спортно техническата част, изградени в УПИ ХVІІ - За спорт и атракции, кв. 91 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.7.75 и ПИ № 02508.82.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, срок на ползване не по-дълъг, съобразен с участието на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец" в професионалната футболна лига.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на г-н Началников за допълване на т. 1 срок на ползване не по-дълъг, съобразен с участието на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец" в професионалната футболна лига,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

         2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на цялото проекто-решение,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5