• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 328 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Отмяна на Решение 112 по Протокол № 8 от 30.03.2017 г. и приемане на решение за настаняване на Център за социална рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 328: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Балчик

1. Отменя Решение №112, Протокол №8 от заседание, проведено на 30.03.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 18, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за социалното подпомагане, общински съвет Балчик настанява Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в сградния фонд на община Балчик, върху имоти - частна общинска собственост, както следва:

Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис" № 3, партер, кв. 152, актувани с АОС № 3826/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.3, представляващ самостоятелен обект - ОФИС с площ от 45 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

3. Възлага на кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0