• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 327 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Димитър Христов Немски - управител на „Софметал 07" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.51.539 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 327: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Д-1826-1/20.03.2018 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Софметал 07" ЕООД гр. София, представлявано от Димитър Христов Немски по отношение на ПИ № 02508.51.539 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ XIX, кв.21 по ПУП на вилна зона „Бели скали" гр. Балчик), целият с площ от 605 м2, като „Софметал 07" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 39 м2 (тридесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4750/20.03.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1372.00 лв. (хиляда триста седемдесет и два лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0