• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 326 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от „Екостил" ЕООД гр. Балчик и Георги Николов Недев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.84.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 326: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-34-7/14.03.2018 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Георги Николов Недев и „Екостил" ЕООД гр. Балчик, представлявано от Георги Николов Недев по отношение на ПИ № 02508.84.226 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І-за общ. обслужване, кв.84 по ПУП на гр. Балчик), целия с площ от 532 м2, като Георги Недев и „Екостил" ЕООД изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 32 м2 (тридесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4749/15.03.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1140.00 лв. (хиляда сто и четиридесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0