• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 325 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.77.100 гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 325: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. З и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94Г-531-2/22.02.2018 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 5753.00 лв. (пет хиляди седемстотин петдесет и три лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.77.100 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ III, кв. 170 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 311 м2 (триста и единадесет квадратни метра), актуван с АОС № 2703/30.11.2006 г. на собственика на законно построена върху него сграда Гюлчин Фахри Адем.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, 1 не гласува