• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 324 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на сграда с прилежащо дворно място ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 324: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, ОбС Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4744/15.01.2018 г., представляващ: двуетажна масивна нежилищна сграда с площ от 91 м2, едноетажна сграда - склад с площ от 44 м2, ведно с прилежащо дворно място ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VI, кв.109 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 578 м2 (петстотин седемдесет и осем квадратни метра);

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 230 000.00 лв. (двеста и тридесет хиляди лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5