• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 323 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.817 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 323: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, ОбС Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4748/12.02.2018 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 67951.501.817 по кадастралната карта на с. Соколово (УПИ ХV, кв.35 по ПУП на с. Соколово), с площ от 1 629 м2 (хиляда шестстотин двадесет и девет квадратни метра);

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 403.00 лв. (единадесет хиляди четиристотин и три лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0