• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 322 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Отпускане на помощи на военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 322: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-3212-1/19.03.2018 г., от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 16 /шестнадесет/ души 1 600 лева, по повод техния празник.

Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2018 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0