• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 321 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Завишаване бюджета на програмата за развитие на спорта, за осигуряване на паричен награден фонд от Община Балчик на 2-ри открит турнир по спортни танци "Купа Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 321: На основание чл. 21, ал. I, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 1 200 лева, за осигуряване на паричен награден фонд за 2- ри открит турнир по спортни танци за "Купа Балчик".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0