• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 320 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", §§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 320: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", §§ 5206 "Изграждане на инфраструктурни обекти" да бъде завишен с 3 360 лева, за изграждане на автоспирка.

2 . Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0