• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 319 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 311 „Детски градини", за закупуване на мокет за ДГ № 3 „Чайка", град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 319: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация във функция "Образование", местна дейност 311 "Детски градини" да бъде завишен с   4 395 лева, за закупуване на мокет за централния коридор в детската градина.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0