• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 318 Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на бюджетна прогноза за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 318:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2019 г. - 2021 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер на  13 896 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 743 200 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2020 година в размер на  14 142 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 953 200 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  14 178 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 999 000 лева. 

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0