• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 22 от 29.03.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Освобождаване на стария и назначаване на нов Съвет на директорите на еднолично акционерно дружество „КИБЕЛА 2014", назначаване на изпълнителен директор и определяне на възнаграждението му.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА