• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 317 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Избиране на независим финансов одит за извършване на одиторски контрол на Търговски център Кранево ЕАД.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 317:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството; чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 и чл. 248 от ТЗ; чл. 14, ал. 1, т. 13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала и във връзка с докладна записка вх. № 93/19.02.2018 година на Милен Йорданов, ликвидатор на ЕАД                   „Търговски център - Кранево", чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет - Балчик избира и назначава Дружеството за одит и консултации ООД за извършване на одиторски контрол на „Търговски център - Кранево" за 2017 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2, 1 не гласува