• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 316 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предоставяне безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за нуждите на филиал за спешна медицинска помощ - Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 316:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с писмо вх. № 33-17-8/01.02.2018 г. от Директора на Регионална здравна инспекция - Добрич, Министерство на здравеопазването:

             1. Общински съвет - Балчик учредява безвъзмездно право на строеж на  Министерство на здравеопазването гр. София, пл. „Света Неделя" №5, представлявано от Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Балчик, върху обособена част от имот - общинска собственост, съгласно АОС № 217/22.02.1999 г., а именно: терен с площ от 170 м2, представляващ част от УПИ ІІІ-За болничен комплекс, кв.318 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик,  целия с площ от 10 880 м2.

             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договор за отстъпено право на строеж.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0